Om programmet Kultur- og kreativitetspedagogikk

Program for Kultur-og kreativitetspedagogikk fokuserar på samspelet mellom pedagogikk, fagdidaktikk og det kunstnarlege og kulturelle området i utdanningsprogram og i ulike formar for opplæring.

Siktemål:

 • utvikla ny forskings-og utviklingsbasert kunnskap og erfaring knytt til praktisk-estetiske, kreative og kroppsbaserte læreprosessar i barnehage, skule, lærarutdanning og andre opplæringsarenaer.
 • utvikla og etablera Fou- prosjekt knytt til praktiske og estetiske fag i samspel med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktørar
 • studera og fremja kunst, estetikk, kultur og kreativitet i ulike former for opplæring og danningsarbeid.
 • utvikla programrelevante prosjekt nasjonalt og internasjonalt
 • leggja til rette for formidling, publisering og søknadsutvikling knytt til aktiviteter i programmet
 • utvikle videobaserte kunnskapspakker og læringsressurser for aktuelle brukere

Programmet omfattar tre målområde:

 1. Fagdidaktisk forsking og utviklingsarbeid
 2. Fagleg og kunstnarleg utviklingsarbeid
 3. Fou-basert lærarutdanning og profesjonsutøving

Programverksemda er organisert og drifta gjennom aktive forskingsgrupper. Programmet blir leia og samordna av professor Magne Espeland. Wenche B. Lien er forskingsassistent for programmet.

Programmet har p.t. 1 Ph.d stipendiat:

Oded Ben- Horin
(Interplay of Educational and Artistic Improvisation in Creative Inquiry-Based Science Teaching Contexts)

Internt på HSH har programmet eit tett samarbeid med Masterstudiet i Kreative fag og – læreprosessar, Faglærarutdanninga i musikk og Grunnskulelærarutdanning 1-7 med vekt på praktiske og estetiske fag.

Programmets forskningsgrupper:

Improvisation in Teacher Education (IMTE)
Leiar: Professor Knut Steinar Engelsen
Forskningsleiar: Professor Magne Espeland

Praktiske og estetiske fag og fagdidaktikk (PEFF)
Leiar: Professor Magne Espeland

Write a Science Opera (WASO)
Leiar: Førsteamanuesis Oded Ben-Horin

I perioden 2014-2016 er programmets hovedprosjekt:

 • Improvisation in Teacher Education: practice and Curricula in Dynamic Interplay (NFR prosjekt 2012- 2016)
 • Write A Science Opera (WASO)

Prosjekt under utvikling: